line head

Борис Попов

Борис Попов
Военен.
О.з. полковник.
Отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност.
Обвинен в изказване против властта по отношение на провеждането на изборите. Нарича ги изборна подигравка, макар да е член на избирателно бюро.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 1333, л. 1-24, строго секретен доклад за агентурно-оперативната работа в цялата страна по линия на „Царски офицери“ през отчетната 1957 г., 24 януари 1958 г. Документът е включен в разширения електронен вариант на сборника „Държавна сигурност и офицерите от БНА 1944-1960“ на Комисия по досиетата, 2014 г.