line head

Величко Стойков Младенов

Величко Стойков Младенов
гр. София.
Работническа партия (комунисти).
ДС го засича и посочва за него: „Така например на 30 юни т.г. [1947] на събранието на групата на РП (Работническата партия) в село Бояна (днес квартал), членът на същата Величко Стойков Младенов заявил: „Не ми харесват нашите комунисти, защото издават такива наредби. По-правилно е всеки стопанин да си вършее вкъщи” и по повод двегодишния стопански план и конкретно наредбата за учредяване на строг контрол при вършитбата, която „не се нрави не само на опозиционерите, но и на отечественофронтовците".
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 154, л. 55-56, доклад от отделение „В” на ДС за времето от 1 април до 1 юли 1947 г. до главния директор на народната милиция и директор на ДС.